Bel +32 (0)89 79 06 35 I Mail info@grobelco.eu

Grobelco,

uw partner voor grondwerken, wegenwerken, betonwerken, betoncentrale, handel in granulaten, containerverhuur en recycling.

Algemene voorwaarden Interklinker bvba

Artikel 1 – Bindende kracht van de voorwaarden

Behoudens strijdig beding, bij geschrift en op uitdrukkelijke wijze, zijn deze algemene verkoopsvoorwaarden het geheel van akkoorden die tussen partijen werden overeengekomen, niettegenstaande elke strijdige bepaling die op de documenten van de klant mochten voorkomen. Derhalve heeft de sluiting van onderhavige overeenkomst tot gevolg dat de klant toetreedt tot onze algemene voorwaarden, zonder enig voorbehoud, en dat hij verzaakt aan het beroep op andere voorwaarden. In geval van tegenspraak tussen de algemene voorwaarden en de bijzondere, zijn het deze laatste die gelden.

Artikel 2 - Geldigheidsduur van de offertes

Tenzij anders bepaald zijn onze offertes slechts geldig tijdens een periode van 30 kalenderdagen. Wij zijn enkel gehouden door onze offertes indien de aanvaarding door de cliënt ons binnen deze termijn bereikt. De opgegeven hoeveelheden zijn vermoedelijk en worden na opmeting definitief vastgesteld. Wijzigingen aangebracht aan onze offertes zijn slechts geldig indien zij door ons schriftelijk werden aanvaard.

Artikel 3 - Betaling

De facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders bedongen. Eventuele klachten dienen te gebeuren binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur en bij aangetekend schrijven. Bij niet-betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling over de nog verschuldigde sommen een verwijlintrest betaald moeten worden tegen een rentevoet van 15% per jaar. Bovendien worden de dan nog verschuldigde, maar niet betaalde bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van 25 euro. Alle fakturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel.

Artikel 4 - Onvoorziene omstandigheden

Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is, zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht. Zij geven ons het recht om de herziening of ontbinding van het contract aan te vragen. Wanneer deze omstandigheden een onderbreking van de werken tot gevolg hebben, wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd die nodig is om de werf terug op te starten.

Artikel 5 - Wijzigingen en bijkomende werken

Zelfs bij absoluut forfait kan elke door de opdrachtgever bestelde wijziging of bijkomend werk alsook de vaststelling van de prijs daarvoor met alle rechtsmiddelen worden bewezen.

Artikel 6 - Veiligheidscoördinatie

Behoudens andersluidende vermelding zijn de veiligheidsmaatregelen die de veiligheidscoördinator oplegt en die niet bekend zijn op het moment waarop onze offerte wordt overhandigd niet begrepen in de offerteprijs.

Artikel 7 - Oplevering

Zodra de werken beëindigd zijn dient de opdrachtgever over te gaan tot de oplevering van de werken. Kleine onvolkomenheden of onafgewerktheden, waarvan de waarde minder dan 10% van de aannemingssom beloopt, kunnen geenszins worden ingeroepen om de oplevering te weigeren. In voorkomend geval dient de opdrachtgever slechts te betalen ten belope van wat voor aanvaarding in aanmerking is genomen en zullen de eventuele gebreken binnen de maand worden verholpen. Als de opdrachtgever nalaat aan deze oplevering deel te nemen, of er zich geldig te laten vertegenwoordigen binnen 15 dagen na hierom verzocht te zijn, wordt de oplevering als verkregen beschouwd vanaf het einde van deze periode van 15 dagen. De oplevering houdt de goedkeuring in door de opdrachtgever van de werken die worden opgeleverd en sluit voor hem elk beroep wegens zichtbare gebreken uit. De datum van de oplevering bepaalt het vertrekpunt van de tienjarige aansprakelijkheid. De werken die in staat zijn bevonden worden vermoed, tot bewijs van het tegendeel, zo te zijn geweest op de datum bepaald vóór hun voltooiing of op de datum van de werkelijke voltooiing die de aannemer in zijn verzoek om oplevering vermeld heeft.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud ()

Zelfs na hun incorporatie blijven de materialen die geleverd werden in het kader van deze overeenkomst onze eigendom en is de klant er slechts de houder van. De aannemer mag zonder toestemming van de klant de materialen weer losmaken en terugnemen. Dit recht vervalt en de eigendom gaat over zodra de klant al zijn schulden aan de aannemer gedelgd heeft. Bij een beroep op het recht op terugneming mag de aannemer de betaalde voorschotten houden ter vergoeding van zijn schade.Wanneer de aannemer dit recht uitoefent, brengt hij de klant hiervan bij aangetekende brief op de hoogte en wordt die geacht hiervan kennis te hebben op de tweede werkdag na de verzending ervan.

Artikel 9 – Geschillen

Bij geschil over de geldigheid, de uitvoering of de interpretatie van deze overeenkomst zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de aannemer bevoegd. Ieder geschil wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Is de klant een "consument" in de zin van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, dan zal die dagvaarden voor de rechtbanken van de woonplaats/zetel van de aannemer. Die zijn als enige bevoegd. Alvorens naar de rechtbank te stappen, kan elk technisch geschil over werken die werden uitgevoerd voor rekening van een particulier voor privédoeleinden, op verzoek van één van de betrokken bouwpartners, voor de Verzoeningscommissie Bouw aanhangig worden gemaakt. Haar adres: Espace Jacquemotte, Hoogstraat 139 te 1000 Brussel. Alle inlichtingen over de Commissie en het procedurereglement kunnen worden verkregen op de site van de Verzoeningscommissie, op het volgende adres: http://www.bouwverzoening.be.

Contact

Grobelco bvba
Breitwaterstraat 32
3630 Maasmechelen
België

+32 (0)89/79.06.35
+32 (0)89/79.06.34
info@grobelco.eu

btw: 0457.450.218
registratie nr: 457.450.218.10.05
erkenning: C klasse 4

Wenst u vrijblijvend een offerte?